معرفی مدیر اداری و منابع انسانی معرفی مدیر اداری و منابع انسانی

 

 آقای دکتر افشین متقی،‌ دکترای جغرافیای سیاسی

مدیر اداری و منابع انسانی دانشگاه

 

شماره تماس در کرج: 34551021-026

شماره تماس در تهران: 88321312-021