«جشنواره شهید رجایی ( کارمند نمونه)»
کارمندان، کارشناسان و مدیران محترم دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراردادی) می‌توانند با توجه به شاخص‌های انتخاب، با تکمیل ستون خودارزیابی فرم مربوط (فرم شماره‌1‌) و همچنین فرم شماره 2، خود را برای شرکت در فرآیند انتخاب، داوطلب نموده و فرم و مستندات مربوط به دلایل انتخاب را پس از تأیید مدیر مافوق، به مدیریت اداری، اداره نوسازی و تحول اداری دانشگاه ارسال نمایند.
برای دریافت فرم‌های کارمند نمونه ( فرم شماره 1 و 2 )اینجا را کلیک کنید.