مدیریت امور اداری و منابع انسانی مدیریت امور اداری و منابع انسانی

 

دکتر افشین متقی

دکترای جغرافیای سیاسی، استادیار

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

شماره تماس در کرج: 34551021-026

شماره تماس در تهران: 88321312-021

رایانامه: