نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

اهداف اداره توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی:
 • افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه
 • ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی دانشگاه
 • ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان
 • ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان
 • توانمندسازی کارکنان از طریق متناسب ساختن دانش ومهارت‌های آنها با وظایف جدید
 • فراهم نمودن بستر لازم برای ارتقاء کارکنان

وظایف: توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی:
 • توسعه کمی و کیفی آموزش‌ ضمن خدمت دانشگاه در چارچوب سیاست‌های معین
 • اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب آموزشی دانشگاه خوارزمی
 • طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش ضمن خدمت برای اعضای غیر هیئت علمی
 • ارزیابی آموزش‌ها و استفاده از نتایج آن در بهبود فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی
 • استفاده از رویکردهای مختلف آموزش‌های ضمن خدمت به ویژه آموزش‌های غیر حضوری و الکترونیکی
 • تجهیز آموزش‌ها به فن‌آوری‌ها و نرم‌افزارهای روز آموزشی