وظایف اداره بازنشستگی
 1. صدور حكم بازنشستگي اعضاء محترم هيأت علمي و كاركنان
 2. حكم برقراري حقوق بازنشستگي اعضاء محترم هيأت علمي و كاركنان
 3. تهيه مدارك جهت صدور حكم برقراري
 4. صدور كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد براي اعضاء هيأت علمي و كاركنان بازنشسته
 5. تهيه نامه براي كمك هزينه ازدواج و فوت اعضاء هيأت علمي و كاركنان و افراد تحت تكفل آنها
 6. برقراري حقوق وظيفه براي وراث
 7. توزيع فرم و تهيه مدارك جهت صدور كارت منزلت براي اعضاء هيأت علمي و كاركنان بازنشسته
 8. تهيه فرم سنوات مازاد بر سي سال اعضاء هيأت علمي و كاركنان
 9. تعيين و تكميل فرم بدهي كسورات بازنشستگي غيررسمي اعضاء هيأت علمي و كاركنان
 10. مكاتبات با سازمانها و ادارات در خصوص خدمات غيررسمي و رسمي اعضاء هيأت علمي و كاركنان
 11. تكميل فرم تعرفه خدمتي اعضاء هيأت علمي و كاركنان و ارسال به امور مالي
 12. تهيه نامه براي معاونت آموزشي در خصوص تقليل ساعات موظف اعضاء هيأت علمي
 13. مكاتبه با سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي كاركنان طرف قرارداد با دانشگاه
 14. مكاتبه با سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري درخصوص نقل و انتقال حق بيمه اعضاء هيأت علمي و كاركنان رسمي ، پيماني و قراردادي
 15. ارسال ريز كسورات بازنشستگي اعضاء هيأت علمي و كاركنان به امور مالي
 16. تهيه آمار بازنشستگان
 17. ارسال احكام تأييد شده برقراري حقوق بازنشستگان به امور مالي
 18. ارسال احكام قطع حقوق بازنشستگي و وظيفه بگيران به امور مالي
 19. مكاتبه ارسال فرمها و درخواست كاركنان به سازمان بازنشستگي و تأمين اجتماعي در خصوص تغيير صندوق بازنشستگي
 20. ارائه مشـاوره به اعضـاء هيأت علمي و كاركنـان در خصوص نحـوه بازنشستگي و چگونگي انجام مقدمات آن
 21. بررسي پرونده اعضاء هيأت علمي و كاركنان در خصوص تعيين سنوات خدمت آنها
 22. اصلاح احكام مربوط به تعداد افراد تحت تكفل بازنشستگان
 23. كمك به ارزيابي كاركنان ( در خصوص تهيه فرمهاي ارزشيابي ) البته در حيطه وظيفه اداره بازنشستگي نمي‌باشد
 24. راهنمايي وراث كاركنان متوفي در خصوص چگونگي انجام مراحل اداري
 25.  توزيع احكام حقوقي سالانه بازنشستگان
 26. نامه پاداش پايان خدمت اعضاء هيأت علمي و كاركنان بازنشسته
 27. تهيه نامه بازخريد مرخصي ذخيره اعضاء هيأت علمي و كاركنان بازنشسته
 28. مكاتبه با سازمان بازنشستگي در خصوص ايرادات وارده به احكام بازنشستگان ، اصلاح و رفع آن
 29. مطالعه قوانين و مقررات جديد مربوط به بازنشستگي
 30. تهيه گواهي بازنشستگي براي سازمانها ، بانكها و ... با توجه به درخواست بازنشستگان
 31. ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم به مسئولين محترم دانشگاه در خصوص ارائه خدمات بهتر و سريعتر به بازنشستگان
 32.