قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه رسمی، پیمانی و قراردادی 

احتراماً بدینوسیله به اطلاع آن دسته از اعضای محترم هیأت علمی که تا کنون فرم تعیین فوق العاده شرایط سختی کار را تکمیل ننموده‌اند، می‌رساند که شایسته است به منظور بهره‌مند شدن از مزایایی قانونی و برخورداری از فوق‌العاده شرایط سختی کار، در اسرع وقت با مراجعه به دفتر دانشکده مربوطه، فرم‌ مذکور را اخذ و پس از تكميل فرم و تأیید مدیر گروه و رئیس دانشکده مربوطه، به دفتر مديريت اداري ارسال نمایند.
شايان ذكر است به استناد آيين نامه‌ي جديد استخدامي اعضاي هیأت علمی دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، تمامی فرم‌ های تکمیل شده در کمیته فوق العاده سختی شرایط محیط کار، مطابق با ضوابط و مقررات موجود بررسی قرار گرفته وضمن تطبیق با دستورالعمل مربوطه،نسبت به تعیین درصد سختی شرایط محیط کار اقدام خواهدشد، لذا شايسته است كه در تكميل و عودت فرم،توجه ويژه مبذول گردد.
ضمناً به منظور سهولت دسترسی، فرم مذکور به انضمام دستورالعمل مربوطه در ذیل نامه قرار گرفته است.

دستور العمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیات علمی ( صفحه نخست)

دستور العمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیات علمی ( صفحه دوم)

جدول ضمیمه 1

جدول ضمیمه 2

جدول ضمیمه 3

فرم  سختی کار اعضای هیات علمی

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه مي توانند جهت اخذ "گواهي اشتغال به كار"  درخواست  پيوست را تكميل و به اداره كارگزيني ارسال - يا در صورت امكان ايميل- نمايند:
aamanager@tmu.ac.ir
 
رئيس محترم اداره كارگزيني هیأت علمی
 
با سلام،
احتراماً اينجانب ..............................................عضو هیأت علمی گروه آموزشی  ................... دانشکده ..............متقاضي گواهي اشتغال به كار جهت ارائه به ................................................. مي باشم. خواهشمند است دستور اقدام لازم صادر فرمائيد.
 
                                                                                           امضاء
 
 
                                                                                             تاريخ
 
----------------------------------------------------------------------------------------
«اطلاعیه»
پيرو نامه شماره 13674/1/130مورخ 23/7/90 صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، خواهشمند است اعضاي محترم هيات علمي كه مدرك تحصيلي ( كارشناسي _كارشناسي ارشد_دكتري) خود را از دانشگاهها و موسسات آموزشي وابسته به وزارت علوم اخذ و از مزايا وتسهيلات اين صندوق بهره مند شده و فاقد تسويه حساب مي باشند جهت تعيين تكليف بدهي به اداره كارگزيني هيات علمي مراجعه فرمايند
 

----------------------------------------------------------------------------------------
معرفي اداره كارگزيني هيات علمي:
اداره كارگزيني در مجموعه تشكيلاتي مصوب، يكي از ادارات زير مجموعه مديريت اداري حوزه معاونت پشتيباني و برنامه ريزي دانشگاه مي باشد كه در آذر ماه سال 1385 با پيشنهاد مديريت وقت اداري و تصويب هيات رئيسه دانشگاه به اداره كارگزيني هيات علمي، ‌اداره كارگزيني كاركنان و اداره بازنشستگي تفكيك گرديد. اداره كارگزيني هيات علمي هم بر حسب وظيفه به انجام امور جاري مربوط به اعضاي هيات علمي اعم از رسمي،‌پيماني و قراردادي در چارچوب قوانين و مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي، مصوبات هيات امنا، هيات رئيسه، هيات مميزه و كميته منتخب دانشگاه مي پردازد.
 
شرح وظايف اداره كارگزيني هيات علمي:
§         انجام امور استخدام،‌انتصاب، استعفا، خاتمه خدمت، اخراج، انتقال، ماموريت(‌مامور به خدمت، مامور به تحصيل، ماموريت استفاده از فرصت مطالعاتي داخل و خارج از كشور)
§         ترفيع ( پايه استحقاقي- تشويقي- بورس) ، ارتقاء مرتبه، مرخصي ( استحقاقي- استعلاجي،‌ بدون حقوق) بازنشستگي اعضاي هيات علمي با توجه به قوانين و مقررات
§         تهيه و تنظيم كليه احكام كارگزيني اعم از افزايش ضريب حقوق،‌برقراري فوق العاده مديريت،‌كمك هزينه  عائله مندي و اولاد، پرداخت فوق العاده ماموريت روزانه و هزينه سفر داخل و خارج از كشور، قراردادهاي خريد خدمت مشمولين طرح سربازي با استفاده از قانون تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور، ‌احكام تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
§         اجراي مصوبات هيات امنا، كميسيون دائمي هيات امنا، هيات رئيسه ،‌هيات مميزه، كميته منتخب ترفيعات هيات علمي
§         ابلاغ و اجراي آراي هياتهاي انتظامي هيات علمي و اوراق قضائي
§         تهيه آمارهاي پرسنلي،‌خلاصه پرونده،‌گواهي اشتغال به كار، سوابق كار، معرفي نامه به سازمانها و موسسات خارج از دانشگاه، پاسخ به مكاتبات و نامه ها
§         همكاري با اداره كارگزيني كاركنان و اداره بازنشستگي همچنين مديريت اداري،‌مالي، بودجه و تشكيلات
§         حفظ ونگهداري پرونده هاي پرسنلي اعم از جاري، بازنشسته، راكد، موضوعي و...
§         انجام سايرامور اداري كه در حد وظايف محول مي شود.
 
  افراد شاغل در اداره كارگزيني هيات علمي:
 
رديف
نام ونام خانوادگي
سمت
شماره تماس
داخلي
1
خانم جميله شكرالهي
رئیس اداره كارگزيني هيات علمي
4569556-0261
2738
2
خانم معصومه خادمي
کارگزین  امور استخدامی اعضای هیات علمی رسمی
"
2737
       
 
3
خانم الهام شاهی
کارگزین امور استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی
"
"