برای دریافت شماره ی نخست گاهنامه‌ی تحول اداری و بهره وری دانشگاه خوارزمی ( بهار 1390) اینجا را کلیک نمایید
 

برای دریافت شماره دوم گاهنامه‌ی تحول اداری و بهره وری دانشگاه خوارزمی ( تابستان 1390)اینجا را کلیک نمایید