ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
خانم گلناز فائزی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
2
دکتر سید محمـود فاطمی عقدا
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
3
دکتر مرتضی فتحی زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
4
دکتر محمدباقر فتحی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
5
دکتر محمـدنقی فراهانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
6
دکتر حسن فرج زاده دهکردی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
7
دکتر مجتبی فرخ
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
8
طاهـره فروتن
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
9
دکتر مجید فشاری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
10
دکتر حبیب اله فصیحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
11
دکتر محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
12
غلامعـلی فلاح قهـرودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
13
صـغری فلاحـتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
14
دکتر شیرین فولادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
15
توحید فیروزان سرنقی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
16
یحیی قائدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
17
دکتر مهدی قائمی اصل
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
18
دکتر مهرداد قائمی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
19
حامد قادرمزی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستائی
20
دکتر زاهد قادری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
21
صلاح الدین قادری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
22
آقای سید عبداله قاسم تبار کاشی کلا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
23
پروفسور طاهـر قاسمی هنـری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
24
مسلم قاسمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
25
مرضیه قلاسی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
26
دکتر وانیک قلی پور
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
27
پروفسور علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
28
دکتر عـزت الـه قنواتی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئومورفولوژی
29
دکتر مجید قورچی بیگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
30
پروفسور فرخ قهرمانی نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
اولین
قبلی
1
...