مدیریت اداری- همکاران 1
معرفی همکاران اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/4 | 
خانم جمیله شکرالهی
رئیس اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی
شماره تماس مستقیم: - ۰۲۶ / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
    خانم معصومه خادمی
 کارگزین

شماره تماس مستقیم: - ۰۲۶ / داخلی: 
محل خدمت: کرج
رزومه
       
  خانم ستاره دانشور
کارشناس اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
شماره تماس مستقیم: ۸۶۰۷۰۱۳۰ / داخلی: ۴۴۹۵
محل خدمت: تهران
رزومه
  خانم الهام شاهی
کارگزین
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج
رزومه
   
  خانم محبوبه قاسمی
کارشناس مسئول اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
شماره تماس مستقیم:  / داخلی: 
محل خدمت: کرج
رزومه
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23496.54568.fa.html
برگشت به اصل مطلب