مدیریت اداری- معرفی دبیرخانه مرکزی
معرفی دبیرخانه مرکزی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/30 | 
  عنوان موسسه: دانشگاه خوارزمی مدیریت ذیربط: مدیریت امور اداری و منابع انسانی  عنوان واحد: دبیرخانه مرکزی
خلاصه وظایف:
  

 
وظایف دبیرخانه مرکزی
 
 
  • دریافت، کنترل نامه های وارده از نظر وجود امضاء، ارتباط نامه با سازمان دریافت کننده و صحت تعداد پیوست ها (در صورت داشتن پیوست یا ضمایم)
  • ثبت اطلاعات نامه در دفتر اندیکاتور یا اتوماسیون اداری و اختصاص تاریخ و شماره وارده به نامه توسط کاربران دبیرخانه.
  • ارایه نامه به مقام یا مسئول واحد اقدام کننده یا واحد مربوطه، جهت تعیین محل و نوع اقدام که در اصطلاح اداری «ارجاع» گفته می شود. ارجاع می تواند به صورت دستی بر روی فیزیک نامه و یا  به صورت الکترونیکی در اتوماسیون اداری صورت پذیرد.
  • ثبت شماره نامه و تاریخ در دفتر ارسال مراسلات و تحویل فیزیک مکتوبات به واحد یا شخص اقدام کننده نامه وارده . در صورتی که این فرایند الکترونیکی صورت گیرد، فیزیک در محل از قبل تعیین شده نگهداری می گردد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.25564.54554.fa.html
برگشت به اصل مطلب