فهرست همکاران مدیریت اداری


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای دکتر غلام دولتی
معاون مدیر امور اداری و منابع انسانی
شماره داخلی: 2212
شماره تلفن: 02634521579
آقای رضا قزلباش
بایگان
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن: 02634516945
خانم فاطمه ربانی
مسئول سامانه های اداری
شماره داخلی: 2512
شماره تلفن: 02634559600
آقای غلامرضا دهقان زاده
بایگان
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02186072737
خانم فاطمه سلیمانی
مسئول دفتر مدیریت امور اداری
شماره داخلی: 2212
شماره تلفن: 02634521579
آقای هادی خویینی
کارشناس اداره کارگزینی اعضای غیر هیات علمی
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن:

خانم ستاره دانشور
کارشناس مسئول اداره کارگزینی هیأت علمی
شماره داخلی: 4484
شماره تلفن:
خانم محبوبه قاسمی
سرپرست اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
شماره داخلی: 2738
شماره تلفن: 02634523243
خانم الهام شاهی
کارشناس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
شماره داخلی: 2737
شماره تلفن: 02634523243
خانم سیده زهرا مدنی
کارشناس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
شماره داخلی: 2737
شماره تلفن: 02634523243
خانم زهرا خاوند
کارشناس اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی
شماره داخلی: 2271
شماره تلفن:

خانم شکوفه مرادی
رییس اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن: 34579600
خانم مهدیه خزایی کوه پر
کارشناس مسئول اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 4484
شماره تلفن:
خانم سمیه مشهدی
کارشناس اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 4484
شماره تلفن:
خانم محترم السادات میری
کارشناس مسئول اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 4484
شماره تلفن:
خانم شایسته ناظری
کارشناس مسئول اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن: 02634516945
خانم زهرا مصطفی زاده
کارشناس اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن: 02634516945
خانم پروین آقاسید جوادی
کارشناس اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 2736
شماره تلفن:
هاجر رسولی
کارشناس کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 2213
شماره تلفن: 34516945
خانم معصومه خادمی
کارشناس اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 2213
شماره تلفن:
خانم زینب قره باغی
کارشناس اداره کارگزینی کارکنان
شماره داخلی: 2213
شماره تلفن:

آقای حمیدرضا مردانی
رئیس اداره آموزش و توانمند سازی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02634512796
خانم حمیده منصورنژاد
کارشناس مسؤول اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
شماره داخلی: 4473
شماره تلفن: 02188825018
خانم لیلا نخستین
کارشناس اداره آموزش و توانمند سازی
شماره داخلی: 2728
شماره تلفن: 02634559600
خانم وحیده کاشی
کارشناس
شماره داخلی: 4484
شماره تلفن:

آقای مهدی قربانی
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
شماره داخلی: 2505
شماره تلفن: 02634512004
آقای محمد یوسف تیموری
مسؤول دبیرخانه مرکزی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02188848936
خانم معصومه حاج قاسمی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2214
شماره تلفن: 34512004
آقای بهروز حسین زاده کمانچ سفلی
نامه رسان
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02188848936
آقای سیدحسین صباحی
کمک کارشناس دبیرخانه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02188848936
آقای ابوالفضل محمدی

شماره داخلی: 2214
شماره تلفن:
آقای سیدحسین افتخاری

شماره داخلی: 2214
شماره تلفن: 02634512004
آقای کریم محمدی
متصدی امور دفتری
شماره داخلی: 2214
شماره تلفن: 02634512004

آقای صادق هدایتی
رییس اداره رفاه کارکنان
شماره داخلی: 2673
شماره تلفن: 02634530947
خانم صدف چنکشی
کارشناس اداره رفاه
شماره داخلی: 2673
شماره تلفن:
خانم نرگس خزاعی
کارشناس مسئول اداره رفاه
شماره داخلی: 2673
شماره تلفن: 02634530947
خانم زهرا پارسانیک
کارشناس اداره رفاه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 02188825018
افسر ابوالقاضی
کارشناس اداره رفاه
شماره داخلی: 2673
شماره تلفن: 02634530947
آقای رضا سرحدی
کارشناس اداره رفاه
شماره داخلی: 2874
شماره تلفن:
خانم زهرا تقوایی فرد
کارشناس اداره رفاه
شماره داخلی: 02634530947
شماره تلفن: 2673